د پښتنو نومياله او روښانه څهرې

Article: عبدالحميد زاهد د مينې...

Total Hits: 206

Read More

Article: حسینه ګل د خپل هنر په...

Total Hits: 250

Read More

Article: د صابر په ژوند او فن

Total Hits: 209

Read More

Article: د ښاغلي رحمت شاه سائل...

Total Hits: 156

Read More

Article: د ښاغلي عبدالرحيم...

Total Hits: 185

Read More

Article: مېرمن سارا بياباني د...

Total Hits: 62

Read More

Article: فضل نعيم نعيم د...

Total Hits: 61

Read More

Article: ښاغلی بصير بيدار...

Total Hits: 176

Read More

Article: نوماند شاعر او منلی...

Total Hits: 76

Read More

Article: منلی شاعر پیر محمد...

Total Hits: 148

Read More

Article: ثمينه قادر د ښکلا او...

Total Hits: 163

Read More

Article: د ډاکټر شير زمان...

Total Hits: 166

Read More
Load More