د پښتنو نومياله او روښانه څهرې

Article: عبدالحميد زاهد د مينې...

Total Hits: 4898

Read More

Article: حسینه ګل د خپل هنر په...

Total Hits: 5041

Read More

Article: د صابر په ژوند او فن

Total Hits: 4111

Read More

Article: د ښاغلي رحمت شاه سائل...

Total Hits: 1422

Read More

Article: د ښاغلي عبدالرحيم...

Total Hits: 4877

Read More

Article: مېرمن سارا بياباني د...

Total Hits: 1530

Read More

Article: فضل نعيم نعيم د...

Total Hits: 1230

Read More

Article: ښاغلی بصير بيدار...

Total Hits: 1192

Read More

Article: نوماند شاعر او منلی...

Total Hits: 1497

Read More

Article: منلی شاعر پیر محمد...

Total Hits: 1911

Read More

Article: ثمينه قادر د ښکلا او...

Total Hits: 1345

Read More

Article: د ډاکټر شير زمان...

Total Hits: 1351

Read More
Load More