د پښتنو نومياله او روښانه څهرې

Article: عبدالحميد زاهد د مينې...

Total Hits: 2370

Read More

Article: حسینه ګل د خپل هنر په...

Total Hits: 2463

Read More

Article: د صابر په ژوند او فن

Total Hits: 1972

Read More

Article: د ښاغلي رحمت شاه سائل...

Total Hits: 914

Read More

Article: د ښاغلي عبدالرحيم...

Total Hits: 2246

Read More

Article: مېرمن سارا بياباني د...

Total Hits: 922

Read More

Article: فضل نعيم نعيم د...

Total Hits: 756

Read More

Article: ښاغلی بصير بيدار...

Total Hits: 770

Read More

Article: نوماند شاعر او منلی...

Total Hits: 964

Read More

Article: منلی شاعر پیر محمد...

Total Hits: 1123

Read More

Article: ثمينه قادر د ښکلا او...

Total Hits: 864

Read More

Article: د ډاکټر شير زمان...

Total Hits: 907

Read More
Load More