د پښتنو نومياله او روښانه څهرې

Article: عبدالحميد زاهد د مينې...

Total Hits: 1403

Read More

Article: حسینه ګل د خپل هنر په...

Total Hits: 1456

Read More

Article: د صابر په ژوند او فن

Total Hits: 1195

Read More

Article: د ښاغلي رحمت شاه سائل...

Total Hits: 532

Read More

Article: د ښاغلي عبدالرحيم...

Total Hits: 1476

Read More

Article: مېرمن سارا بياباني د...

Total Hits: 491

Read More

Article: فضل نعيم نعيم د...

Total Hits: 398

Read More

Article: ښاغلی بصير بيدار...

Total Hits: 453

Read More

Article: نوماند شاعر او منلی...

Total Hits: 496

Read More

Article: منلی شاعر پیر محمد...

Total Hits: 580

Read More

Article: ثمينه قادر د ښکلا او...

Total Hits: 501

Read More

Article: د ډاکټر شير زمان...

Total Hits: 490

Read More
Load More