Pashto Poetry Section

Pashto Poetry || Afgan Poets || Malakand Poets || Khyber Poets || Khyber Phukhtunkhwa Poets || Abdur Rahman Baba || Khushal Khan Khattak || Abdul Hameed Baba || Ali Khan Baba || Ghani Khan Baba || Hamza Baba || Qalandar Baba || Amir Kror || Khattir Afridi || Pir Mohammad Karwan || Doctor Israr || Roghani Baba || Abasin yousafzai || Iqbal Shakir || Doctor Ali Khel Daryab || Sahir Afridi || Doctor Salma Shaheen || Fazal Andaleeb || Hayat Roghani || Shereenyar Yousafzai || Malang Jan || Kazim Khan Shaida || Khayaam Yousafzai || Fazal Subhan Abid || Rahmath Shah Sail || Samandar Yousafzai || Naveed Jamal || Neelam Arzu and many more ....


Statistics :   Total Poets : 155   Total Poetry : 522

Poet : Fazal Subhan Abid
Total Poems : 5

Poet : Fazal Subhan Abid

Published Books : Lewanai Maosam

Facebook Profile : Not Available


Poet : Fazal Subhan Abid

Total Hits : 812

Read Full Poem

Poet : Fazal Subhan Abid

Total Hits : 754

Read Full Poem

Poet : Fazal Subhan Abid

Total Hits : 570

Read Full Poem

Poet : Fazal Subhan Abid

Total Hits : 777

Read Full Poem

Poet : Fazal Subhan Abid

Total Hits : 598

Read Full Poem